Servicios

Normes Generals de funcionament


A efectes d’un normal funcionament del Casal Jove, sense prejudici de cap dels seus usuaris i amb la intenció d’evitar qualsevol dany en les instal·lacions, s’han previst certes prohibicions en la utilització i l’ús d’aquestes, sempre en la recerca del bé comú i del correcte manteniment de tot el Centre i dels espais públics utilitzats segons les necessitats de l’activitat.
Les prohibicions estan subjectes als paràmetres legislatius i reglaments en els que es sustenten els Centres Juvenils amb aquest perfil, i els objectius dels quals són semblants als perseguits per aquest centre, sempre de conformitat amb la promoció dels joves i el respecte pels seus drets. El seu incompliment pot implicar sancions, que seran imposades d’acord a les circumstàncies i condicions en què succeeixin els fets. 
D'acord a les disposicions anteriorment descrites queda prohibit:

  • Realitzar les activitats/cursos/tallers/esdeveniments sense haver-se registrat convenientment, en el registre intern del Centre, com a SOCI/A del Casal Jove de Vinaròs.
  • Consumir substàncies psicotròpiques, fumar o introduir begudes alcohòliques.
  • Entrar al Centre sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies.
  • Fixar cartells i/o fullets sense l'autorització de la Regidoria de Joventut.
  • Treure materials i altre mobiliari del Centre.
  • Fer un ús fraudulent del document de control d'assistència dels cursos.

 

Drets i deures dels usuaris 


Drets dels usuaris.
Dins del marc d'atenció i suport integral que l'Ajuntament de Vinaròs desitja prestar als joves a través del Centre Juvenil, es vol potenciar els drets d'aquests contemplats a les diferents declaracions, i que de forma esquemàtica inclouria sense detriment d'uns altres, els següents suposats:
a) Ser tractats de forma respectuosa, tant per part de la resta d'usuaris com dels responsables de la Regidoria de Joventut.
b) Disposar dels equips, àrees i instal·lacions en general, pròpies del Centre, en els horaris i condicions establertes i en les formes reservades per a ells.
c) Participar en totes les activitats previstes dins i fora del Centre, sempre que es compleixin les condicions reglamentàries i no existeixin impediments disciplinaris.
d) Promoure idees, projectes i activitats que vagin en benefici del col·lectiu juvenil i de tots els usuaris del Centre com una via permanent d'escolta i desenvolupament dels joves dins de l'àmbit municipal.
i) Accedir a la informació en totes les seves formes i modalitats (xarxes socials, cartelleria, flyer, a través dels informadors juvenils,...) a través dels mitjans que disposa el Centre.
f) Al fet que les seves dades personals i fotografies que pugui recollir el personal del Centre, siguin protegits i no es difonguin fos del mateix, a excepció de dades estadístiques o estudis que es disposaran de manera anònima, a excepció que estigui autoritzat per a això.


Deures dels usuaris.
Com a estructura comunitària i pública al servei dels joves, el Centre Jove preveu una sèrie de deures amb els quals es busca mantenir un clima de sana convivència i ús adequat de les instal·lacions, així com el gaudi de tot quant contempli la seva programació. Aquests deures són els següents:
a) Cuidar i fer ús correcte de les instal·lacions i el material del Centre Juvenil “Casal Jove de Vinaròs” dins i fora de les mateixes.
b) Tractar de forma respectuosa als usuaris i als responsables del Centre Jove dins de les instal·lacions i en tota activitat que es generin interna o externament.
c) Complir els tràmits administratius per al gaudi de qualsevol instal·lació o equip, ordinadors, material didàctic, mobiliari, àrees del Centre.
d) Abonar les tarifes i quantitats previstes per a l'ús d'instal·lacions i participació en activitats específiques o tallers. En cas que qualsevol dels usuaris deixi d'assistir en alguna activitat sense previ avís ni causa justificada, perd la totalitat de l'import de tal activitat.
i) Assistir a les activitats/cursos/tallers/esdeveniments als quals s'ha inscrit i, en defecte d'això, justificar la falta d'assistència prèviament. L'absentisme a més de 2 activitats sense una justificació responsable, portarà a una sanció (veure apartat de sancions).
f) Cuidar dels seus utensilis personals (motxilla, roba, jocs...) ja que la Regidoria de Joventut, no es fa responsable de la seva pèrdua, extraviament, substracció o desperfecte.
g) Avisar al personal del Centre sobre qualsevol desperfecte o dany observat en l'equip o àrea de les instal·lacions. En cas de no fer-se la deguda notificació, l'últim usuari serà responsable dels danys que es presentin.
h) De manera excepcional, i en activitats/cursos/tallers/esdeveniments puntuals, usuaris majors de 35 anys poden beneficiar-se de la programació del Centre, sempre que l'organització així ho estableixi. A tot moment hauran de complir la normativa i el fet de no fer-ho, suposarà la sanció corresponent (veure apartat corresponent).